Over SMILE

SMILE staat voor Sport, Meet, Integration, Lifestyle en Enjoy.

SMILE wil een “open club” zijn, ook voor kwetsbare mensen voor wie sporten/bewegen geen vanzelfsprekendheid is. Om dit mogelijk te maken wordt er nauw samengewerkt met voetbalclub RKHSV.

SMILE is een verbindingsproject waar sport, elkaar ontmoeten in een andere omgeving en integratie centraal staat. Door het bevorderen van een gezonde(re) levensstijl en het verkleinen van de afstand tot de maatschappij en de arbeidsmarkt kan “positieve gezondheid” ofwel “positive health” gecreëerd worden. Het SMILE-concept sluit daarbij aan bij het coalitieakkoord “Maastricht onbegrensd en ontspannen 2030”.

Doelstelling

Stichting SMILE wil het mogelijk maken dat verschillende doelgroepen elkaar in een andere omgeving en/of buiten de dagelijkse situatie ontmoeten met als doel meer levensinhoud, een betere levensstijl en uiteindelijk een afname van het gebruik van de algemene middelen van de overheid. Een open club kan een actieve rol spelen om mensen te helpen. Om die rol te vervullen is een heldere visie nodig die door iedereen gedragen wordt. SMILE zorgt ervoor dat de voorzieningen op het Sportpark Maastricht Zuid-Oost optimaal gebruikt kunnen worden. 

Kernwaarden

Het SMILE concept is gebaseerd op de volgende vijf kernwaarden:

  • Het activeren, integreren en begeleiden van mensen met een beperking, mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt en gepensioneerden.
  • Het combineren van sport en zorg door het uitbreiden van het huidige sportaanbod.
  • Inspelen op veranderende demografische factoren en maatschappelijke ontwikkelingen door het aanboren van nieuwe doelgroepen en het opzetten van aanvullende sportvormen.
  • Het leveren van een bijdrage aan een gezondere leefstijl, versterking van de zelfredzaamheid van kwetsbare burgers en participatie in de samenleving met sport en elkaar ontmoeten als speerpunt.
  • Het breed inzetten van sport- en zorgprogramma’s in de reguliere sportomgeving met als uiteindelijk doel een verschuiving te realiseren van (zware) individuele zorg naar preventieve sport- en welzijn arrangementen.

Deze kernwaarden moeten uiteindelijk leiden tot een afname van het gebruik van algemene voorzieningen (bijvoorbeeld eerstelijnszorg zoals de huisarts of de Wet Maatschappelijke Ondersteuning, WMO). 

Doelgroepen

De SMILE doelgroep is heel breed en bestaat onder andere uit mensen met afstand tot de arbeidsmarkt, mensen met een beperking, kwetsbare burgers en (eenzame) ouderen. Dit kunnen cliënten van Maasveld, La Valence, Envida, Radar, Traject, Levanto groep en andere organisaties zijn. Ook bezoekers van het sportpark en inwoners van Maastricht Zuid-Oost behoren tot de doelgroep. Deze mensen zijn, net als ieder ander lid van de vereniging, welkom bij RKHSV. Ze sporten mee en/of doen vrijwilligerswerk.

Daarnaast wil SMILE samen met zorgaanbieders gerichte sportactiviteiten gaan aanbieden voor deze specifieke doelgroep. Het kan zijn dat hiervoor nieuwe passende sportactiviteiten ontwikkeld moeten worden. Het streven is om binnen twee jaar 150 deelnemers binnen het SMILE-project te hebben, waarvan er 90 regelmatig sporten en bewegen. 

Partners

Binnen SMILE wordt gebruik gemaakt van de faciliteiten van sportpark Maastricht Zuid-Oost. De volgende (potentiële) partijen zijn inmiddels betrokken bij of benaderd door SMILE:

Sport: RHKSV, DBSV, LTV Heugem, UM Sport, Sportdomein, Maastricht Sport, All Stars MVV Walking Football

Meet: Maasveld, La Valence, Envida, Traject, Radar, Ouderenbond Heugem-Randwijck, het Sociale Team Maastricht Zuid-Oost, Maastricht Sport

Integration: Levanto, Maasveld, UWV, Sociale Zaken Lifestyle: Maastricht Sport, Huis voor de Sport, Jongeren op Gezond Gewicht, Maastricht Universitair Medisch Centrum, TeamFit, Drink Water, Rookvrije Omgeving

Enjoy: 🙂  

Overig: Gemeente Maastricht, inwoners Maastricht Zuid-Oost, basisscholen in Heugem en Randwijck